Nyheter

Nyheter

Aug 23, 2019

Första sanktionsavgiften utdömd av Dataisnpektionen

För första gången utfärdar nu Datainspektionen en sanktionsavgift mot en aktör som har brutit mot reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.

En gymnasieskola i Skellefteå har på prov använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro på lektionerna. Försöket har pågått under tre veckor och berört 22 elever. Datainspektionen har granskat användningen och konstaterar att gymnasienämnden i Skellefteå har hanterat känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

– Gymnasienämnden i Skellefteå har överträtt flera av bestämmelserna i dataskyddsförordningen på ett sätt som gör att vi nu utfärdar en sanktionsavgift, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen.

Sanktionsavgiften är 200 000 kronor. Avgiftens storlek påverkas bland annat av att det är frågan om en myndighet och att det handlar om ett försök under en begränsad period. Myndigheter kan maximalt få tio miljoner kronor i sanktionsavgift.

– Teknik för ansiktsigenkänning är i sin linda men utvecklingen går snabbt. Vi ser därför ett stort behov av att skapa tydlighet kring vad som gäller för alla aktörer, säger Lena Lindgren Schelin.

Biometriska uppgifter, som används vid ansiktsigenkänning, är känsliga personuppgifter som är extra skyddsvärda och som det krävs uttryckliga undantag för att få hantera. Gymnasienämnden har uppgett att man har fått elevernas samtycke till att använda ansiktsigenkänning för närvarokontroll.

– Gymnasienämnden kan inte använda samtycke i det här fallet eftersom eleverna befinner sig i beroendeställning till nämnden, förklarar Ranja Bunni som är jurist på Datainspektionen och som deltagit i granskningen.

I sitt beslut konstaterar Datainspektionen att ansiktsigenkänningen inneburit kamerabevakning av eleverna i deras vardagliga miljö, varit ett intrång i deras integritet och att närvarokontroll kan göras på andra sätt som är mindre integritetskränkande än ansiktsigenkänning.

Länk till Datainspektionens beslut hittar du här

Jun 17, 2019

Regeringen har beslutat tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté

Frågan har tidigare utretts av Mediegrundlagskommittén och regeringen har i propositionen Ändrade mediegrundlagar föreslagit en sådan inskränkning av grundlagsskyddet. Regeringens förslag har dock inte godtagits av riksdagen. I stället har riksdagen gett regeringen tillkänna att utreda frågan på nytt.

Det är ytterst angeläget att den här frågan ses över på nytt av 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté. Kommittén ska fortfarande redovisa sitt uppdrag senast den 26 augusti 2020.

Enligt regeringen är det nu inte aktuellt att utvidga 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitténs uppdrag på något annat sätt. Regeringen anser till exempel inte att det i dagsläget finns något behov av en översyn av de nya reglerna om utgivares ansvarsfrihet för visst material på nätet, den så kallade arvsynden. Regeringen avser dock att följa tillämpningen och utfallet av de nya reglerna noga.

Genvägar

Dir. 2019:29 Tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01)

Prop. 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar

Mar 28, 2019

Ny hemsida

Nu lanserar vi vår nya hemsida! Hoppas att ni tycker om den. Här ska vi försöka skriva om nyheter inom integritetslagstiftning, GDPR, e-privacy m.fl.